Brahma Rasayanam

90.00

QTY: 250g bottle

BRAND: VAIDYARATNOM OUSHADHASALA PVT LTD

PRICE:90 R.s

Categories: ,

Description

Brahma Rasayanam

Reference: Ashtanga Hrudayam

Ingredients: Hareethaki, Amalaki, Bilva, Syonaka, Gambhari, Patala,Agnimantha, Salaparni, Prsniparni, Bruhathi, Kantakari, Gokshura, Bala, Punarnava, Eranda, Masaparni, Mudgaparni, Sathavari, Meda, Jivanti, Jivaka, Rishabhaka, Sali, Kasa, Sara, Darbha, Ikshu, Twak, Ela, Mustha, Haridra, Pippali, Agaru, Chandana, Mandukaparni, Kanaka, Sankhapushpi, Vacha, Plava, Yasti, Vidanga, Sita, Ksaudra, Taila, Sarpi

Indication: Klamahara, Tantra Hara, Sramahara, Valee hara, Palitha Hara, Varjithamaya kara, Medhakara, Smrthi kara, Balapradam, Ayushkara

Dosage: 10 to 30g once or twice a day

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Brahma Rasayanam”

Translate »